5-dages kursus i Borgernes Sundhedsvæsen – Københavns Universitet

Copenhagen Summer University > Kurser > Borgernes Sundhedsvæsen

Vejen til det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen

 NB. Kurset er lukket for tilmelding.

Multisygdom, patientrapporterede oplysninger (PRO), værdibaseret styring, kvalitetssikring af den akutte funktion i kommunerne, patient og borgernære sundhedsvæsen og national telemedicinsk infrastruktur fra 2019. En række nye tiltag – hvad vil de betyde for dig, dine kollegaer og ansatte i de kommende år? Hvordan kan vi fra region, kommune, hospital eller almen praksis forberede os til de nye samarbejdsformer, og hvordan kan vi levere personcentrerede sundheds- og socialydelser, som tager hensyn til den enkeltes personlige mål og værdier?

Kurset giver dig en forståelse for, hvordan vi bedst skaber det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Du vil lære om: Hvordan vi kan samarbejde på tværs af sektorer i teams med borgeren i centrum; hvordan vi kan tilrettelægge forløb, som kan individualiseres gennem kendskab til den enkeltes sundheds- og e-sundhedskompetence; hvordan vi kan følge og udvikle forløb assisteret af patientrapporterede oplysninger. Du lærer også om, hvordan du kan anvende teknologi på en intelligent måde til at assistere sundhedsprofessionelle og patienter i deres kommunikation, afstandsopfølgninger og ved hjemmemonitorering. Endelig vil vi diskutere, hvordan patienter med flere kroniske tilstande – de multisyge – samt den ældre medicinske patient kan hjælpes til at opnå en større frihed og mere inddragelse i egen omsorg og behandling.

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du kunne:

  •  Redegøre for begreberne sundheds- og e-sundhedskompetence, empowerment og life skills, samt hvordan man kan hjælpe patienter og borgere til at finde mål for egen behandling sammen med de sundhedsprofessionelle.
  • Redegøre for, hvordan man kan arbejde tværsektorielt for at skabe sammenhængende forløb støttet af teknologi.
  • Være i stand til at arbejde med patientrapporterede oplysninger på tværs af sektorer, og vide hvordan de kan anvendes til at skabe mere individuelle og behovsorienterede forløb.
  • Træffe mere kvalificerede valg i forhold til ibrug-tagen af nye teknologibaserede løsninger og få dem effektivt anvendt i din organisation ved at adressere brugernes behov.

Kursusindhold

Undervisningen på kurset vil foregå som en vekslen mellem oplæg, diskussioner i grupper og case arbejde. Sammen med danske og norske eksperter inden for sundhed, informatik, evaluering og kroniske patientforløb kobler vi forskningsbaseret viden med hensigtsmæssig praksis. Med udgangspunkt i konkrete implementeringscases fra bl.a. Danmark og Norge vil vi undersøge, hvad der karakteriserer de projekter, der er succesfulde. Vi ser på, hvordan vi kan forstå brugernes forudsætninger og evner samt de ressourcer, der er til rådighed. Vi vil diskutere og kvalificere, hvordan man kan sætte nye projekter i søen, og hvad der skal til for at koble sig på eksisterende idéer.

Kurset er struktureret ud fra fem overordnede temaspørgsmål, der via undervisningen søges afklaret og operationaliseret:

  • Nye modeller for tværsektorielt samarbejde og   service til personer med kroniske tilstande.
  • Med personen i centrum; hvordan kan vi forstå behov, eksempler på sundhedskompetence, e-sundhedskompetence, empowerment og life skills.
  • Hvordan kan vi designe individuelle forløb, der tager udgangspunkt i personlige mål? Hvordan kan vi få de personlige mål og de kliniske mål sat sammen på en måde, der giver mening for både patient og de sundhedsprofessionelle?
  • Hvad kan vi lære af internationale erfaringer, og hvordan kommer vi videre med at udvikle de nye løsninger lokalt, fx sundhedshuse?
  • Hvordan kan vi tilrettelægge processer, så vi opnår det fulde udbytte af digitalisering, og hvordan kan vi evaluere disse mål? Herunder, hvordan kan vi arbejde med værdibaseret styring og PRO som en del af dette set-up?

Deltagere

Kurset er for planlæggere og udøvere af sundhedsservices på både regionalt og kommunalt niveau. Herunder primært ansatte i sundheds- og socialsektoren eller leverandører til dette område (læger, sygeplejersker, projektledere, IT-konsulenter, politiske og økonomiske beslutningstagere m.v.). Vi forventer, at du som minimum har en (professions-) bacheloruddannelse eventuelt suppleret med efter-/videreuddannelse og/eller lang arbejdserfaring inden for området. Kurset gennemføres på dansk (med indlæg på norsk), men deltagerne skal kunne tilegne sig information fra engelsk litteratur. Der tilbydes eksamen for de interesserede (3 ECTS på master-niveau), hvis en skriftlig opgave baseret på en udvidet litteraturliste er indleveret inden den 30. september 2018.

Datoer

5 dage, 13.–17. august 2018, kl. 9:00–16:30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusleder

Lars Kayser, Speciallæge, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og studieleder ved uddannelsen ’Sundhed og informatik’, Københavns Universitet.

Andre undervisere

Kristian Kidholm, Ph.d., ekstern lektor, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital
Birthe Dinesen, Professor, Laboratoriet for Velfærdsteknologi - Telesundhed & Telerehabilitering, Aalborg Universitet
Anne Frölich, Overlæge, ph.d., forskningsleder, Afdeling for Klinisk Epidemiologi, Frederiksberg Hospital, ekstern lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Vibeke Zoffmann, Leder af Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed på Rigshospitalet, lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Gro Berntsen, Professor i almen medicin, chefforsker ved Nationalt Center for E-helseforskning, Tromsø
Anne Sorknæs, Postdoc., ph.d. og forskningssygeplejerske, CIMT, Odense Universitetshospital
Monika Dalbakk, Projektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam, Universitetssykehus Nord-Norge, Tromsø
Klaus Phanareth, Overlæge, Frederiksberg Hospital Søren Vingtoft, Læge, ekstern lektor ved Aalborg Universitet, specialkonsulent ved Region Sjælland

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.