Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?

 

NB. Dette kursus er lukket for tilmelding.

Den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er under et stigende pres. Lavalsagen, striden om Restaurant Vejlegården, Ryanair samt nye ansættelsesformer via eksempelvis digitale platforme som Upwork.com er blot nogle af de seneste års eksempler. Men er modellen for alvor truet?

Vil vi bevæge os væk fra overenskomster og aftaler og i retning af mere lovgivning? Vil reguleringen dermed blive mindre fleksibel og effektiv, men til gengæld dække en større del af arbejdsmarkedet? Eller vil aftalemodellen som hidtil formå at tilpasse sig de nye udfordringer?

På dette kursus dykker vi ned i modellens kerneelementer med udgangspunkt i en række konkrete og aktuelle cases. Vi analyserer, hvordan modellen håndterer sektorforskelle (offentlig vs. privat), andre overenskomsttyper (virksomhedsoverenskomster; gule overenskomster) samt presset fra national regulering (lovgivning), international regulering (EU), multinationale virksomheder, udenlandsk arbejdskraft og nye ansættelsesformer via eksempelvis digitale platforme. Kurset veksler mellem case-baserede oplæg over aktuel forskning fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), indspark fra særligt inviterede praktikere samt øvelser, der inddrager kursusdeltagerne og de erfaringer, de har fra deres arbejde. Herudover vil netværksskabende aktiviteter blive prioriteret højt.

Dit udbytte

Kurset vil skærpe din indsigt i den danske models vigtigste bestanddele og styrke din viden om, hvordan udviklingen på arbejdsmarkedet aktuelt påvirker modellen. Du vil på kurset:

  • Styrke din faglige viden: Opnå en dybere forståelse af kerneelementerne i den danske model og kende de væsentligste aktuelle udfordringer for modellen.
  • Udvikle dine arbejdsmetoder: Tilegne dig teorier og begreber, der kan skærpe dine kompetencer til at udpege og analysere nye udfordringer på det danske arbejdsmarked.
  • Udvikle dit netværk: Via gruppearbejde og øvelser med kursister fra andre områder udvider du dit netværk og udvikler et nyt tværgående samarbejde.

Østeuropæere arbejder i stigende grad på det danske arbejdsmarked. Det gælder især i brancher som landbrug, rengøring, hotel og restauration og bygge og anlæg.
Foto: Colourbox.

Kursusindhold

Kurset forløber over fem dage, som vil fokusere på hvert sit tema. Til hvert tema hører en særligt udvalgt case (angivet i parentes), som har været dagsordensættende på området.

Dag 1: Den danske models arkitektur – definition af modellen og et kritisk teoretisk blik på modellens kerneelementer (Septemberforliget; forholdet mellem centrale og lokale aktører; den private sektors aftalemodeller)

Dag 2: Forhandlinger i den offentlige sektor  (det offentlige aftalesystems historiske udvikling; udfordringer i OK13 og de aktuelle udfordringer i OK18)

Dag 3: Den danske model internationalt (multinationale virksomheder, Ryanair, værdikæder; og den danske model i international komparation)

Dag 4: Arbejdskraftmigration (danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft)

Dag 5: Outsidere i den danske model og den danske models fremtid (segmentering og nye ansættelsesformer; udviklingsscenarier for den danske model).

Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser, og der forventes aktiv deltagelse fra kursisterne undervejs. Inden kursusstart modtager deltagerne en række case-beskrivelser på ca. 3 sider samt tilhørende teoretisk orienterede tekster til baggrundslæsning.

Deltagere

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, som har praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet eller har beskæftiget sig med den danske model på anden vis – eksempelvis ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier, styrelser samt HR-ansvarlige, kommunikations- og formidlingsansvarlige.

Datoer

5 dage, 20.-24. august 2018, kl. 9.00-16.30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusledere

Steen E. Navrbjerg, lektor, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Nana Wesley Hansen, lektor, FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Andre undervisere

Søren Kaj Andersen, Centerleder & lektor, FAOS, Københavns Universitet
Mikkel Mailand, Forskningsleder & lektor, FAOS, Københavns Universitet
Jesper Due, Professor emeritus, FAOS,  Københavns Universitet
Jørgen Steen Madsen, Professor emeritus, FAOS, Københavns Universitet 
Trine P. Larsen, Lektor, FAOS, Københavns Universitet
Jens Arnholtz, Lektor, FAOS, Københavns Universitet
Nana Wesley Hansen, Lektor, FAOS,  Københavns Universitet
Jonas Felbo-Kolding, Ph.d.-stipendiat, FAOS, Københavns Universitet

Herudover sætter gæsteoplæg af andre forskere og praktikere cases i perspektiv undervejs.

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset.