5-dages kursus i kriminalprævention – Københavns Universitet

Copenhagen Summer University > Kurser > Kriminalprævention

Kriminalprævention - evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd

NB. Kurset er lukket for tilmelding.

Kriminalitet forebygges bedst ved at påvirke de faktorer, der fører til, at kriminalitet opstår. De samme faktorer skaber også andre former for risikoadfærd. Derfor kvalificeres den kriminalpræventive indsats ved at se på kriminalitet, kombineret med et fokus på overforbrug af alkohol, brug af narkotika, radikalisering, mobning og lignende. Med dette fokus på de bagvedliggende faktorer, deres karakter og omfang og ikke mindst den nyeste viden om effektive forebyggelsesindsatser, giver kurset et evidensbaseret grundlag for det kriminalpræventive arbejde.

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

  • Have den nyeste viden om effektiv forebyggelse af kriminalitet og andre former for risikoadfærd, som du kan bruge som udgangspunkt for forebyggelse på de områder, du selv arbejder med
  • Have viden om principperne bag og kravene til evidensbaseret forebyggelse. Dette vil sætte dig i stand til at foretage en kritisk vurdering af de mange evalueringer og rapporter, der kommer på det forebyggende område
  • Kunne vurdere de mulige positive og negative virkninger af en konkret forebyggende indsats og navigere herefter
  • Kunne vurdere, hvornår der er brug for forebyggelse, og hvornår det er bedre at lade være. Er problemet faktisk af et omfang, der berettiger en målrettet indsats? Findes der evidens for, at en indsats over for det konkrete problem har den   ønskede virkning? Kan det tænkes, at der er ”bivirkninger” ved indsatsen, som overskygger de mulige gevinster?
  •  Vide, hvordan man gennemfører en grundlæg-gende måling af, om en forebyggende indsats virker efter hensigten – og dermed kvalificere det forebyggende arbejde, der foregår på dit arbejdsområde.

Kursets indhold

Succesfuld forebyggelse kræver indsigt i fire forhold, som vil være omdrejningspunkter for kurset:

  • Viden om problemernes omfang. Det kan lyde   banalt, men megen forebyggelse er sat i gang   på mangelfuld eller forkert baggrund. På kurset   vil vi fokusere på, hvordan man skaffer sig solid vi-  den om kriminalitetsproblemer: Hvilke typer viden   er tilgængelig? Hvor kan den findes? Hvordan   vurderer man kvaliteten?
  • Viden om risikofaktorer. Hvad kan påvirke mennesker i retning af kriminalitet og risikoadfærd? Risikofaktorer kan være knyttet til det enkelte individ, til gruppen, til den konkrete situation og til samfundsstrukturen mere generelt. Hvilke faktorer er særlig væsentlige at tage højde for, og hvor meget determinerer de?
  • Viden om forebyggende tiltag. Her drejer det sig om videnskabelig evidens, hvor der i princippet er fire muligheder: Et tiltag kan have den tiltænkte forebyggende effekt; det kan være virkningsløst; det kan virke modsat af det tiltænkte (altså ligefrem forværre problemerne), og endelig kan tiltaget savne videnskabelig evidens,  fordi det ikke er undersøgt – eller ikke er undersøgt godt nok. På kurset vil vi se konkrete eksempler på disse forskellige muligheder, igen knyttet til kategorierne individ, gruppe, situation og samfund. Vi vil også her diskutere, hvilke krav, det er rimeligt at stille, hvis en indsats skal kunne kaldes evidensbaseret.
  • Viden om effektmåling. Det er ikke altid, man kan finde egnede tiltag, som allerede er grundigt undersøgt, og undertiden kan det være nødvendigt at finde på noget nyt. Men hvordan ved man så, om det virker efter hensigten? Her vil vi se på,   hvordan man i praksis kan følge op på egne tiltag, så effekten kan vurderes.

Kursusform

Kurset bygger på en blanding af forelæsninger, gruppediskussioner, øvelser og oplæg fra gæsteforelæsere.

Deltagere

Kurset er for personer, som påvirker og arbejder med forebyggelse af kriminalitet og/eller anden form for risikoadfærd til daglig. Det kan for eksempel være SSP-medarbejdere, retspolitikere, politifolk, jurister, sundhedspersonale, retsjournalister og andre med erfaring på området, som ønsker at styrke og målrette deres arbejde yderligere. Kurset foregår på dansk.

Datoer

5 dage, 13.–17. august 2018, kl. 9:00–16:30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusledere

Flemming Balvig, Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Lars Holmberg, Lektor, Det Juridiske Fakultet,  Københavns Universitet

Andre undervisere

Peter Ege, fhv. Socialoverlæge i Københavns Kommune
Bo Grönlund, Lektor emeritus, Arkitektskolen
Linda Minke, Lektor, Syddansk Universitet

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmaterialer og fuld forplejning under kurset.