Kom med ind i den danske models maskinrum og få belyst styrker og udfordringer

Den Danske Model – erosion eller stabilitet?

Den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er præget af stor stabilitet: Modellen fylder 120 år, og den seneste reelle storkonflikt ligger tyve år tilbage. Men udfordringerne ved de kollektive aftaler er også tydelige: Leverer overenskomsterne stadig den fleksibilitet og tilpasning, der sikrer virksomhedernes konkurrenceevne og at offentlige institutioner kan drives effektivt? Bliver lønmodtageres vilkår presset af udenlandsk arbejdskraft, platformsarbejde, stramme offentlige budgetter og mere usikre ansættelsesformer? Kan den danske model overvinde disse udfordringer eller vil den langsomt erodere?


På dette kursus kommer vi helt ind i den danske models maskinrum gennem behandlingen af en række konkrete cases: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overenskomstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser national og EU-lovgivning aftalemodellen, og hvordan håndterer parterne det? Hvad betyder den stigende tilstedeværelse af multinationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked for overenskomsterne? Skal vi til at nytænke overenskomstsystem og lovgivning, når man nu kan arbejde via en digital platform?

Kurset veksler mellem case-baseret undervisning med udgangspunkt i aktuel forskning fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) og indspark fra særligt inviterede nøglepersoner, der til daglig arbejder med reguleringen af det danske arbejdsmarked og udvikler overenskomstsystemet. Herudover vil netværksskabende aktiviteter blive prioriteret højt.

Kurset forløber over 5 dage, som vil fokusere på hvert sit tema. Til hvert tema hører en særligt udvalgt case (angivet i parentes), som har været dagsordensættende på området.

  • Dag 1: Den danske models arkitektur og parternes brug af modellen (Septemberforliget; modellens kerneelementer; koordineringen af de private overenskomstforhandlinger)
  • Dag 2: Forhandlinger i den offentlige sektor (Fra OK13 til OK18; arbejdsgiverroller i det private og i det offentlige)
  • Dag 3: Den danske model internationalt (multinationale virksomheder (Ryanair), global konkurrence og den danske model i international komparation)
  • Dag 4: Arbejdskraftsstrategier og migration (danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft)
  • Dag 5: Digitalisering og fremtidens arbejdsmarked (platformsøkonomi, segmentering og nye ansættelsesformer; udviklingsscenarier for den danske model).

Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser, og der forventes aktiv deltagelse fra kursisterne undervejs. Inden kursusstart vil deltagerne få adgang til et kompendium med 8-10 korte casebeskrivelser på ca. 3 sider samt en række tilhørende teoretisk orienterede tekster til baggrundslæsning.

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, som har praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet eller har beskæftiget sig med den danske model på anden vis – eksempelvis ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier, styrelser samt HR-ansvarlige, kommunikations- og formidlingsansvarlige.


Bemærk at kurset opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010.


Ved tilmeldingen kan man anmode om at få udleveret kursusbevis ved arrangementets afslutning. Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige.
Copenhagen Summer University kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Anne Ilsøe, lektor, FAOS, Københavns Universitet
Mikkel Mailand, forskningsleder og lektor, FAOS, Københavns Universitet
Nana Wesley Hansen,
lektor, FAOS, Københavns Universitet
Søren Kaj Andersen,
centerleder og lektor, FAOS, Københavns Universitet
Trine P. Larsen,
lektor, FAOS, Københavns Universitet

Gæsteoplæg og diskussion med særligt inviterede specialister, f.eks.:
Sine Sunesen, adm. dir., Akademikerne
Sigurd Nissen-Petersen, Chief Operating Officer, Copenhagen Metro Team
Professor Jens Kristiansen, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet,
Martin Steen Kabongo, overenskomstchef, Dansk Arbejdsgiverforening,
Faglig sekretær Kirstine Baloti, HK privat.

Del denne side

Sagt om kurset

”Kurset opfyldte I høj grad ’løftet om at give deltagerne en dybere forståelse af den danske model’”
Benjamin Rothenborg Vibe, Journalist, Dansk El- Forbund

"Et meget veltilrettelagt og velgennemført kursus som i den grad perspektiverer det jeg arbejder med til daglig."
Kresten Hoppe, Chefkonsulent, DI.

”Fin rød tråd gennem forløbet.”
Lars Lyngse, Ledelseskonsulent, 3F – Fagligt Fælles Forbund

”Meget veltilrettelagt. Gode og varierede indlæg. Dejligt med mange eksterne oplægsholdere.”
Bodil Kirkelykke, Konsulent, DI

Kursusledere

Fakta om kurset

Varighed: 5 dage
Datoer: 19.-23. august 2019, kl. 9:00–16:30
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 19. juni 2019
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Hent kursusbeskrivelse som PDF