Kom med ind i den danske models maskinrum og få belyst styrker og udfordringer

Den Danske Model – erosion eller stabilitet?

Den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er præget af stor stabilitet: Modellen har nu eksisteret i 120 år, og den seneste reelle storkonflikt ligger tyve år tilbage, selv om der har været tilløb til konflikter i de seneste år. Men udfordringerne ved de kollektive aftaler er også tydelige: Leverer overenskomsterne stadig den fleksibilitet og tilpasning, der sikrer virksomhedernes konkurrenceevne og at offentlige institutioner kan drives effektivt? Bliver lønmodtageres vilkår presset af udenlandsk arbejdskraft, platformsarbejde, stramme offentlige budgetter og mere usikre ansættelsesformer? Kan den danske model overvinde disse udfordringer eller vil den langsomt erodere?

På dette kursus kommer vi helt ind i den danske models maskinrum gennem behandlingen af en række konkrete cases: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overenskomstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser national og EU lovgivning aftalemodellen og hvordan håndterer parterne det? Hvad betyder den stigende tilstedeværelse af multinationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked for overenskomsterne? Skal vi til at nytænke overenskomstsystem og lovgivning, når man nu kan arbejde via en digital platform?

Kurset veksler mellem case-baseret undervisning med udgangspunkt i aktuel forskning fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) og indspark fra særligt inviterede nøglepersoner, der til daglig arbejder med reguleringen af det danske arbejdsmarked og udvikler overenskomstsystemet. Herudover vil netværksskabende aktiviteter blive prioriteret højt.

Kurset forløber over 5 dage, som vil fokusere på hvert sit tema. Til hvert tema hører en særligt udvalgt case (angivet i parentes), som har været dagsordensættende på området.

  • Dag 1: Den danske models arkitektur og parternes brug af modellen (Septemberforliget; modellens kerneelementer; koordineringen af de private overenskomstforhandlinger)
  • Dag 2: Forhandlinger i den offentlige sektor (Fra OK13 til OK18; trepartsforhandlinger)
  • Dag 3: Den danske model på virksomhedsplan – nationalt og internationalt (platformsøkonomi, multinationale virksomheder (Ryanair) og global konkurrence)
  • Dag 4: Udenlandsk arbejdskraft og presset fra EU (danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft)
  • Dag 5: Outsidere i den danske model og den danske models fremtid (segmentering og nye ansættelsesformer; udviklingsscenarier for den danske model).

Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser, og der forventes aktiv deltagelse fra kursisterne undervejs. Inden kursusstart vil deltagerne få adgang til et kompendium med 8-10 korte casebeskrivelser på ca. 3 sider samt en række tilhørende teoretisk orienterede tekster til baggrundslæsning.

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, som har praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet eller har beskæftiget sig med den danske model på anden vis – eksempelvis ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier, styrelser samt HR-ansvarlige, kommunikations- og formidlingsansvarlige.


Bemærk at kurset opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010. Ved tilmeldingen kan man anmode om at få udleveret kursusbevis ved arrangementets afslutning.


Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Copenhagen Summer University kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Anne Ilsøe, lektor, FAOS, Københavns Universitet
Mikkel Mailand, forskningsleder og lektor, FAOS, Københavns Universitet
Nana Wesley Hansen,
lektor, FAOS, Københavns Universitet
Søren Kaj Andersen,
centerleder og lektor, FAOS, Københavns Universitet
Trine P. Larsen,
lektor, FAOS, Københavns Universitet

Yderligere gæsteoplæg og diskussion med særligt inviterede specialister, fx overenskomstchef Martin Steen Kabongo, Dansk Arbejdsgiverforening og adm. dir. Sine Sunesen, Akademikerne

Del denne side

Sagt om kurset

”Dygtige og engagerede kursusledere og oplægsholdere. Nuanceret indhold med høj grad af aktualitet”
Katrine Dall Oxfeldt, Specialkonsulent, Moderniseringsstyrelsen, 2019

”Meget arbejdsrelevant”
Christian Thøgersen, Kundechef, PensionDanmark, 2019

”Dygtig undervisere, spændende og relevant materiale, passende læsemængde og god formidling”
Pernille Hegelund, Advokatsekretær, HK Danmark, 2019

”Engagerede og vidende instruktører”
Leif Grønvold Jensen, Chefkonsulent, Økonomi- og Personalestyrelsen i Grønland, 2019

”En stor tak. Det var solid forskningsviden formuleret let og tilgængeligt. Koblingen mellem teori og praksis gør, at det uden tvivl kan bruges til at løfte min opgavevaretagelse på kontoret”
Clemens Ø. Etzerodt, Konsulent, Danske Regioner, 2019

”Virkelig lærerigt og spændende”
deltager på Den Danske Model 2019

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere på Den Danske Model

Fakta om kurset Den Danske Model

Varighed: 5 dage
Datoer: 17.-21. august 2020, kl. 9:00–16:30
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2020
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423